Valaistussuunnittelun koulutus 10-30 op: Täydennyshaku kevään 2022 opintojaksoille

10-30 op, Lukuvuosi 2021-2022, Hakuohjeistus
OHJEET JA LISÄTIEDOT KOULUTUKSEN HAKEUTUJALLE

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Ohjeistus ja lisätietoja koulutukseen hakeutuvalle:

Hae mukaan täydennyskoulutukseen, joka antaa monipuoliset valmiudet valaistuksen suunnitteluun!

Keväällä 2022 ohjelmassa sisätilojen valaistusta käsitteleviä opintoja (yhteensä 30 op).

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö järjestää lukuvuonna 2021–22 valaistussuunnittelua koskevan opintokokonaisuuden (laajuus 60 op), joka tutustuttaa kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antaa monipuoliset valmiudet suunnitella valaistuksia niin ulko- kuin sisätiloihin. Varsinainen haku 60 op:n koulutukseen toteutettiin keväällä 2021.

Nyt järjestämme täydennyshaun, jonka kautta voi hakeutua kevään 2022 erillisiin opintojaksoihin. Näihin opintojaksoihin valitsemme harkinnan mukaan noin 5 – 10 opiskelijaa täydentämään nykyistä opiskelijaryhmää Oulussa.

Haettavana olevat kevään 2022 opintojaksot:

 • Sisätilojen valaistus (10 op)
 • Luonnonvalo ja rakentaminen (10 op)
 • Valo ja ihminen (10 op)

Kevään opinnoissa keskitytään sisätilojen valaistusolosuhteiden suunnitteluun niin keinovalon kuin luonnonvalon näkökulmasta. Sisätilojen valaistus -opintojaksolla laaditaan kevään mittaan suunnitteluharjoitustyö, jonka puitteissa opitaan erilaisia valaistussuunnitteluun liittyviä taitoja. Luonnonvalo ja rakentaminen -opintojaksolla perehdytään tapoihin tutkia ja analysoida rakennuksen sisätilaan syntyvän luonnonvaloympäristön ominaisuuksia suunnittelun tueksi. Valo ja ihminen -opintojaksolla teemoina ovat valon monisyiset vaikutukset ja hyvinvointi.

Koulutuksessa saatavaa monialaista teoriataustaa sovelletaan käytäntöön suunnitteluharjoitustöissä oppien samalla valaistussuunnittelun praktiikkaa tukevia taitoja, kuten valaistuslaskentaa ja -mallintamista. Koulutuksessa perehdytään uuteen valaistusteknologiaan ja älykkäisiin valaistusratkaisuihin, joiden avulla voidaan pienentää valaistuksen hiilijalanjälkeä ja saada valaistukseen monenlaista lisäarvoa esimerkiksi hyvinvointiin liittyen.

Opinnoissa yksi opintopiste (1 op) vastaa opiskelijalle 27 tunnin työpanosta. Hakijan on syytä huomioida opintojen vaatima työmäärä jo hakuvaiheessa, varsinkin jos opintoja aikoo suorittaa kokopäivätyön ohella.

Koulutus järjestetään Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Opintoihin hakeudutaan opiskelijaksi joko Oulun yliopistoon tai Savonia-ammattikorkeakouluun.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on koulutuksen tai työkokemuksen kautta yhteys valaistusalaan. Näitä ovat muun muassa rakennetun ympäristön suunnittelijat (arkkitehti, rakennusarkkitehti, sisustusarkkitehti, sisustussuunnittelija, maisema-arkkitehti, sähköinsinööri, valaistustekniikan diplomi-insinööri jne), valoilmaisuun liittyvät tai valaistukseen liittyvät kaupallisten alojen ammattilaiset.

Opinnot sopivat kaikille, jotka tarvitsevat työssään valaistussuunnittelun perustietoa tai haluavat laajentaa, syventää ja päivittää osaamistaan. Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilla asuvat ja toimivat henkilöt.

Opintojaksojen tavoitteet

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia valaistussuunnitteluun erilaisissa ympäristöissä. Opintojaksokohtaiset tavoitteet on kuvattu alla.

Sisätilojen valaistus (10 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää arkkitehtuurivalaistuksen periaatteet ja osaa laatia valaistussuunnitelman sisätilaan. Opiskelija osaa soveltaa koulutuksessa annettavaa teoriataustaa sisätilan valaistussuunnitelmaan sekä ottaa huomioon ympäristöjen käyttäjien ja toimintojen tarpeet ulkotilojen valaistussuunnitelmissa. Opiskelija ymmärtää valaistuksen suunnitteluprosessin vaiheet ja osaa laatia niihin liittyviä suunnitteludokumentteja. Opiskelija osaa laskennallisesti tarkastella erilaisiin ympäristöihin ja käyttötilanteisiin sopivia valaistusvoimakkuustasoja ja tuntee sisävalaistukseen liittyviä valaistusstandardeja. Lisäksi opiskelija ymmärtää valaistukseen liittyvän sähkösuunnittelun sekä rakennusteknisten järjestelmien keskeisiä periaatteita. Opiskelija osaa visualisoida valaistuksen vaikutuksia tilassa ja suhteessa materiaaleihin hyödyntäen visuaalista esittämistä ja mallinnusohjelmia. Opiskelija tuntee sisätiloissa käytettäviä valaisintyyppejä ja niiden älykkäitä ohjaustapoja sekä ymmärtää, millä tavalla valonlähteiden ja valaisimien ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen valaistusratkaisuun. Opiskelija osaa soveltaa konseptitasolla uutta valaistusteknologiaa, valaistuksen ohjausta ja älykkäitä valaistusratkaisuja. Opiskelija osaa hahmottaa sisätilojen valaistukseen liittyviä ekologisia ja taloudellisia lainalaisuuksia.

Luonnonvalo ja rakentaminen (10 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää luonnonvalon luonteen ja merkityksen osana arkkitehtuuria ja rakentamista niin taiteellisen ilmaisun, tilojen viihtyisyyden ja käytettävyyden kuin energiatekniikan näkökulmasta. Opiskelija osaa tutkia ja analysoida rakennuksen sisätilaan syntyvän luonnonvaloympäristön ominaisuuksia ja ymmärtää erilaisten rakennuksen valoaukotuksen suunnitteluratkaisujen vaikutuksia lopputulokseen. Opiskelija osaa visualisoida ja tarkastella laskennallisesti luonnonvalon sisätiloihin synnyttämiä valaistusolosuhteita sekä tarkastella rakennuksen valoaukotuksen ja luonnonvalon säädön vaikutuksia energiankulutukseen. Opiskelija tuntee luonnonvaloon ja rakentamiseen liittyviä suunnitteluohjeistuksia ja standardeja.

Valo ja ihminen (10 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa sekä käsitteellistää erilaisia valon ja ihmisen välisiä vuorovaikutussuhteita, jotka tukevat valaistuksen suunnittelua. Opiskelija ymmärtää miten valaistus vaikuttaa ihmisen kokemukseen ja hyvinvointiin sekä osaa analysoida ja arvottaa erilaisia valaistusratkaisuja tästä näkökulmasta. Opiskelija osaa analysoida erilaisia sisätiloja ja niiden valaistusratkaisuja sekä tuntee valaistustapoja, jotka soveltuvat erilaisten toimintojen ja käyttäjien tarpeisiin. Opiskelija osaa selvittää ja analysoida käyttäjien kokemuksia valaistusratkaisuista. Opiskelija ymmärtää älykkään valaistuksenohjauksen vaikutustapoja valaistuksen käyttäjäkokemukseen ja hyvinvointiin. Opiskelija osaa hahmottaa ja käsitteellistää valon ja valaistuksen vaikutuksia ihmisten kokemukseen sisätiloista ja arkkitehtuurista.

Toteutus
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusjaksoja työpajoineen, itsenäistä opiskelua ja etäopetusta verkkoympäristössä, vertaisryhmätyöskentelyä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä.
 • Opinnoissa hyödynnetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää.
 • Lähiopetuspäivät ja verkkotyöskentely luovat joustavan tavan opiskella mahdollistaen monialaisten opiskelijoiden yhteisen oppimisen ja verkostoitumisen.
 • Opintojaksot sisältävät mm. analyysitehtäviä, luovuutta ja ideointia kehittäviä työpajoja, skenaariotyöskentelyä ja valaisintestausta, visualisointi- ja valaistuslaskentaopetusta, suunnitteluharjoitustöitä ja näitä tukevia luentoja.
 • Opintojaksojen suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien ja opintojakson tuloksia esittelevän portfolion palauttamista hyväksytysti.

Opintokokonaisuuden toteuttavat Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kouluttajat ja muut valaistusalan asiantuntijat. Koulutuksen vastuuhenkilö on tutkijatohtori Henrika Pihlajaniemi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.

Ajankohta ja paikka

Kevään opintojaksot toteutetaan aikavälillä 3.1.–31.5.2022

Alustavasti suunnitellut lähiopetuspäivät keväällä 2022 ovat:

 • pe-la 14.-15.1.
 • pe-la 18.-19.2.
 • pe-la 18.-19.3.
 • pe-la 8.-9.4.
 • la 7.5.
 • la 21.5.

Lähipäivien suorituspaikka on Oulun yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, Oulu.

Ennen ensimmäistä lähiopetusjaksoa osallistujille lähetetään ennakkomateriaali sisältäen esitehtävän.

Hakeminen

Haku 10.11. - 1.12.2021 (klo 23:59 mennessä)

Kevään koulutukseen valitaan opintojaksokohtaisesti noin 5–10 osallistujaa. Samalla hakemuksella voi hakea yhteen tai useampaan kevään opintojaksoon.

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijan työkokemus ja koulutustausta, asuinpaikka ja opiskelumotivaatio. Hakemuksessa pyydetään kuvaamaan, miksi hakee koulutukseen, mitä odotuksia on koulutuksen suhteen, miten koulutus liittyy omaan aikaisempaan osaamiseen ja ammattitaitoon sekä miten se tukisi nykyisiä ja tulevia työtehtäviä. Tavoitteena on valita täydennyskoulutukseen monialainen ryhmä eri alojen edustajia. Hakulomakkeessa pyydetään kuvaamaan omaa osaamista valaistukseen liittyen tai muuta valaistusopintoja tukevaa kokemusta aikaisemmasta koulutuksesta tai työelämästä. Valaistusalan osaaminen ei ole välttämätöntä.

Hakijalta pyydetään myöhemmin toimittamaan pdf-muodossa myös tutkintotodistus sekä CV, joka sisältää koulutustaustan ja työkokemuksen.

Hakijoille ilmoitetaan valintapäätöksistä sähköpostitse viikolla 49. Valittujen tulee vahvistaa tai perua osallistuminen 17.12.2021 klo 15:00 mennessä.

Oulun yliopisto pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Lisätietoja:

Henrika Pihlajaniemi

henrika.pihlajaniemi@oulu.fi

040 708 9865

Täydennyskoulutus on osa Oulun yliopiston ja Savonian OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.

Koulutukseen osallistuja sitoutuu antamaan EU-hankkeen raportointia varten taustatietonsa (osallistujan henkilö-, ym. taustatiedot). Osallistuja hyväksyy, että tiedot tallennetaan ESR-henkilöjärjestelmään (Rekisterin omistaja: Työ- ja elinkeinoministeriö, Tieto-osasto).

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

Valaistussuunnittelu

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

Täydennyshaku! Kevään koulutukseen valitaan opintojaksokohtaisesti noin 5–10 osallistujaa.

Viimeksi päivitetty: 2.12.2021