Opiskelijapalaute avoimesta yliopistosta

Millaista on opiskella Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa? Kurkistus Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintoihin. Palaute on kerätty avoimen yliopiston opiskelijoilta toukokuussa 2023. Siihen vastasi noin 140 opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja suorittanutta opiskelijaa.

Ovi yliopistoon on avoinna!

Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa suoritettiin vuonna 2022 lähes 26 000 opintopistettä! Laskennallisesti yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Lisäksi vuonna 2022 avoimen yliopiston tarjontaan saatiin yli 20 uutta ja mielenkiintoista opintojaksoa! Opiskelijapalautetta avoin yliopisto kerää aina syys- ja kevätlukukauden päätteeksi ja toukokuun 2023 aikana kerättyyn palautteeseen vastasi noin 140 opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja suorittanutta opiskelijaa.

Saatu palaute oli monin osin positiivista ja NPS-suosittelumittarin mukaan keskiarvo Oulun yliopiston avoimelle yliopistolle on 8,7. Suurin osa vastanneista siis suosittelisi opintoja ystävilleen ja tuttavilleen! Palautteessa ilmenneet kehittämistarpeet on otettu huomioon ja pyrimme kehittämään toimintaa niiden perusteella entistä opiskelijalähtöisemmäksi.

Mielenkiintoinen ja kattava kurssisisältö, hyvät luentotallenteet katsottavissa omassa tahdissa.

Opiskelijapalautteen avaintekijät

 • Kärkisijaa annettujen palautteiden määrässä pitävät kasvatustieteellisten sekä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen opiskelijat.
 • Palautteiden mukaan avoimen yliopiston henkilökunta vastaa nopeasti ja asiantuntevasti. Pieniä haasteita on erityisesti käyttäjätunnusten saannissa.
 • Opetus on laadukasta, motivoivaa ja joustavasti, mutta kannustavasti aikataulutettua.
 • Isossa osassa opintoja on ollut etämahdollisuus, mikä on tuonut tarvittavaa joustavuutta opintojen suorittamiseen ja mahdollistaa osallistumisen mistä päin tahansa.

Opiskelu avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa opiskellaan monissa eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa. Kyselyn mukaan opiskelun tärkein motivaatiotekijä on oman osaamisen kehittäminen niin töitä, opiskeluita kuin vapaa-aikaakin varten. Lisäksi vastauksissa korostuu opetettavien aineiden kelpoisuuden hankkinen, sekä opiskelu yleissivistyksen ja/tai harrastuksen vuoski. Vastausten perusteella keskiverto opiskelija Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa onkin 20-50 -vuotias nainen, joka suorittaa opintoja töiden ohella lisätäkseen omaa osaamistaan tai täydennyskouluttautuakseen.

Moodle ympäristö toimi hyvin, kiva kun kurssin aikana sai edetä omaan tahtiin ja tallenteet sai katsoa omien aikataulujen mukaan. Suoritustavat vaihteluvat ja olivat monipuoliset..

Etäosallistumisen mahdollisuus ja verkko-opiskelu saivat osakseen paljon positiivista palautetta ja opiskelijoiden mukaan ne tuovat tarvittavaa joustoa opintoihin. Verkko-opiskelu mahdollistaa luentojen kuuntelemisen ja tehtävien tekemisen silloin, kun se itselle on mahdollista. Erityisesti avoimen yliopiston iso työssäkäyvien joukko hyötyi tästä ja se näkyi myös palautteessa:

Hienoa, että kurssin pystyi suorittamaan kokonaan verkossa ja omien aikataulujen mukaisesti (esim. luennoille ei tarvinnut osallistua tiettyyn aikaan). Tämä mahdollisti opiskelun vapaa-ajalla, koska olen kokopäivätöissä.

Toisaalta taas verkko-opiskelussa ryhmätöitä ei koettu kovin kehittäviksi ja palautetta tuli erityisesti siitä, että ryhmätöiden teko tuntemattomien kanssa verkon yli ei ollut sujuvaa. Lisäksi palautteenantajat toivoivat parempaa perehdetystä Oulun yliopiston erilaisiin järjestelmiin, kuten Moodleen ja Peppiin. Myös oppimateriaalien saatavuuteen verkossa oltiin vaihtelevan tyytyväisiä. Osa opiskelijoista kaipaili myös enemmän lähiopetusta. Suurin osa kuitenkin koki verkko-opinnot positiivisena ja toivoi, että myös tulevana lukuvuonna iso osa opinnoista on verkossa.

Näissä asioissa avoin yliopisto onnistui palautteen perusteella:

 • Opintojen joustavat verkkototeutukset
 • Maksuttomat opinnot
 • Opinnoille ilmoittautuminen
 • Opetuksen laatu ja mielenkiintoinen kurssivalikoima
 • Hyvin toimiva opintoneuvonta ja ystävällinen asiakaspalvelu
 • Nopea apu ongelmatilanteissa

Näiden asioiden kehittämiseen panostamme tulevaisuudessa:

 • Opiskelijoiden perehdytys Oulun yliopiston järjestelmiin
 • Kurssimateriaalien saatavuus
 • Käyttäjätunnuksen saanti ja ohjeistus sen suhteen
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen opiskelijoiden välillä

Annetulla palautteella on aidosti merkitystä!

Aiemmissa palautekyselyissä on noussut vahvasti esiin opiskelijoiden tarve saada enemmän neuvontaa ja ohjausta opintoihinsa ja opiskelutaitoihinsa liittyen. Lukuvuonna 2022-2023 avoin yliopisto onkin panostanut tästä syystä erityisesti neuvonta- ja ohjauspalveluihinsa, ja lukuvuoden aikana on pilotoitu erilaisia toimintamuotoja, kuten esimerkiksi teemaohjauksia, opiskelutaitowebinaaria sekä työpajoja. Näistä saatu palaute on ollut pääosin positiivista, mutta kehitettävääkin löytyy. Palautteen mukaan jatkossa tulisi panostaa erityisesti palveluiden tunnettuuden lisäämiseen avoimen yliopiston opiskelijoiden keskuudessa. Saatu palaute on arvokasta ja avoimen yliopiston opiskelijoille suunnattujen neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehitystyö jatkuukin edelleen.

Avoimen yliopiston tavoitteena on tarjota Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja, jotka vastaisivat opiskelijoiden tarpeisiin. Lisäksi Oulun yliopiston avoimen yliopiston tavoitteena on tarjota mahdollisimman sujuva avoimen yliopiston opiskelijan polku, jossa opiskelijalähtöisyys ja hyvä opiskelukokemus ovat keskiössä. Kehittämistyöhön liittyy olennaisesti opiskelijoilta saatu palaute, jonka avulla pyrimme vaikuttamaan opiskelijoiden opiskelutyytyväisyyteen.

Avoimen yliopiston neuvonta nopeaa ja ystävällistä.

Palautteeseen pääsee vastaamaan jokainen avoimen opintoja suorittanut aina syys- ja kevätlukukauden päätteeksi. Lomake lähetetään opiskelijoille sähköpostitse student.oulu.fi -osoitteeseen. Kiitämme saamastamme palautteesta ja toivomme myös tulevaisuudessa saavamme palautetta opiskelijoiltamme, jotta voimme palvella heitä jatkossa entistä paremmin.