Opiskelijapalaute avoimesta yliopistosta

Millaista on opiskella Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa? Kurkistus Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintoihin. Palaute on kerätty avoimen yliopiston opiskelijoilta lukuvuonna 2023-2024. Siihen vastasi 315 opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja suorittanutta opiskelijaa.

Ovi yliopistoon on avoinna!

Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa opiskeli vuonna 2023 yli 7000 opiskelijaa ja suoritettiin reilusti yli 24 000opintopistettä! Laskennallisesti yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Avoin yliopisto kerää palautetta opiskelijoiltaan aina syys- ja kevätlukukaudella ja lukuvuonna 2023-2024 kerättyyn palautteeseen vastasikin 315 opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja suorittanutta opiskelijaa.

Saatu palaute oli monin osin positiivista ja NPS-suosittelumittarin mukaan keskiarvo Oulun yliopiston avoimelle yliopistolle on kasvanut jo 9.0:aan! Valtaosa vastanneista siis suosittelisi opintoja ystävilleen ja tuttavilleen! Palautteissa ilmenneet kehittämistarpeet on myös otettu huomioon ja pyrimme kehittämään toimintaa niiden perusteella entistä opiskelijalähtöisemmäksi.

Opintoihin ilmoittautuminen on helppoa ja ennen opintoja tulee hyvät infot.

Opiskelijapalautteen avaintekijät

 • Kärkisijaa annettujen palautteiden määrässä pitävät kasvatustieteellisten sekä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen opiskelijat.
 • Saatujen palautteiden mukaan avoimen yliopiston henkilökunta vastaa nopeasti ja ystävällisesti ja apu ongelmatilanteissa on lähellä.
 • Laaja ja monipuolinen opetustarjonta sekä maksuttomat opinnot koettiin erityisen hyviksi.
 • Opetus on laadukasta ja opettajat asiantuntevia ja motivoivia
 • Isossa osassa opintoja on ollut etämahdollisuus, mikä on tuonut tarvittavaa joustavuutta opintojen suorittamiseen ja mahdollistanut osallistumisen asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Opiskelu avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa opiskellaan monissa eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa. Kyselyn mukaan opiskelun tärkein motivaatiotekijä on oman osaamisen kehittäminen niin töitä, opiskeluita kuin vapaa-aikaakin varten. Lisäksi vastauksissa korostuu opetettavien aineiden kelpoisuuden hankkinen, sekä opiskelu yleissivistyksen ja/tai harrastuksen vuoksi. Vastausten perusteella keskiverto opiskelija Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa onkin 20-50 -vuotias nainen, joka suorittaa opintoja töiden ohella lisätäkseen omaa osaamistaan tai täydennyskouluttautuakseen.

Etäopinnot oli hyvin toteutettu, teemoja käsiteltiin laajasti ja olen pystynyt hyödyntämään osaamista suoraan työssäni.

Etäosallistumisen mahdollisuus ja verkko-opiskelu saivat osakseen paljon positiivista palautetta ja opiskelijoiden mukaan ne tuovat tarvittavaa joustoa opintoihin. Verkko-opiskelu mahdollistaa luentojen kuuntelemisen ja tehtävien tekemisen silloin, kun se itselle on mahdollista. Erityisesti avoimen yliopiston iso työssäkäyvien joukko hyötyi tästä ja se näkyi myös palautteessa:

Opintojen suorittaminen työn ohessa on sujuvaa. Verkko-opinnot mahdollistavat työssäkäynnin ja omaan elämään sopivan aikatauluttamisen.

Toisaalta taas verkko-opiskelussa ryhmätöitä ei koettu kovin kehittäviksi ja palautetta tuli erityisesti siitä, että ryhmätöiden teko tuntemattomien kanssa verkon yli ei ollut sujuvaa. Lisäksi palautteenantajat toivoivat parempaa perehdetystä Oulun yliopiston erilaisiin järjestelmiin, kuten Moodleen ja Peppiin. Myös oppimateriaalien saatavuuteen verkossa oltiin vaihtelevan tyytyväisiä. Osa opiskelijoista kaipaili myös enemmän lähiopetusta. Suurin osa kuitenkin koki verkko-opinnot positiivisena ja toivoi, että myös tulevana lukuvuonna iso osa opinnoista on verkossa.

Näissä asioissa avoin yliopisto onnistui palautteen perusteella:

 • Opintojen joustavat verkkototeutukset
 • Maksuttomat opinnot
 • Opintoihin ilmoittautuminen ja opintojen aloittaminen
 • Viestintä ja tiedottaminen
 • Opetuksen laatu ja mielenkiintoinen kurssivalikoima
 • Hyvin toimiva opintoneuvonta ja ystävällinen asiakaspalvelu
 • Nopea apu ongelmatilanteissa

Näiden asioiden kehittämiseen panostamme tulevaisuudessa:

 • Kurssimateriaalien saatavuus ja vaihtoehtoisten materiaalien tarjoaminen
 • Opiskelijoiden perehdytys Oulun yliopiston järjestelmiin
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen opiskelijoiden välillä
 • Neuvonta- ja ohjaustapahtumien tunnettuuden kasvattaminen

Palautteen avulla kehitämme toimintaamme

Aiemmissa palautekyselyissä on noussut vahvasti esiin opiskelijoiden tarve saada enemmän neuvontaa ja ohjausta opintoihinsa ja opiskelutaitoihinsa liittyen. Lukuvuonna 2023-2024 avoin yliopisto onkin panostanut erityisesti neuvonta- ja ohjauspalveluihinsa, ja lukuvuoden aikana on järjestetty useita erilaisia opiskelutaitoja tukevia tapahtumia, kuten opiskelutaitowebinaareja ja teemaohjauksia. Myös uusi Opiskelutaidot haltuun-verkkokurssi saatiin avoimen yliopiston tarjontaan ja sitä voi suorittaa maksutta omaan tahtiin lukuvuoden aikana.

Neuvonta- ja ohjauspalveluista saatu palaute on ollut pääosin positiivista, mutta kehitettävääkin löytyy. Palautteen mukaan jatkossa tulisi panostaa erityisesti palveluiden tunnettuuden lisäämiseen avoimen yliopiston opiskelijoiden keskuudessa. Saatu palaute on arvokasta ja avoimen yliopiston opiskelijoille suunnattujen neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehitystyö jatkuukin edelleen.

Avoimen yliopiston tavoitteena on tarjota Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja, jotka vastaisivat opiskelijoiden tarpeisiin. Lisäksi Oulun yliopiston avoimen yliopiston tavoitteena on tarjota mahdollisimman sujuva avoimen yliopiston opiskelijan polku, jossa opiskelijalähtöisyys ja hyvä opiskelukokemus ovat keskiössä. Kehittämistyöhön liittyy olennaisesti opiskelijoilta saatu palaute, jonka avulla pyrimme vaikuttamaan opiskelijoiden opiskelutyytyväisyyteen.

Avoimen yliopiston asiakaspalvelu on nopeaa ja ystävällistä

Avoimen yliopiston palautekysely koskee avoimen yliopiston toimintaa, opintoja ja opiskelukäytäntöjä yleisesti. Palautteeseen pääsee vastaamaan jokainen avoimen yliopiston opintoja kyseisenä lukuvuonna suorittaneet opiskelijat. Lomake lähetetään opiskelijoille sähköpostitse student.oulu.fi -osoitteeseen. Avoimen yliopiston opinnoissa on lisäksi käytössä Pepin opintojaksopalaute.

Kiitämme saamastamme palautteesta ja toivomme myös tulevaisuudessa saavamme palautetta opiskelijoiltamme, jotta voimme palvella heitä jatkossa entistä paremmin.