Opiskelijapalaute avoimesta yliopistosta

Millaista on opiskella Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa? Kurkistus Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintoihin. Palaute on kerätty avoimen yliopiston opiskelijoilta syyslukukaudella 2023. Siihen vastasi yli 160 opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja suorittanutta opiskelijaa.

Ovi yliopistoon on avoinna!

Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa opiskeli vuonna 2023 yli 7000 opiskelijaa ja suoritettiin reilusti yli 24 000opintopistettä! Laskennallisesti yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Avoin yliopisto kerää palautetta opiskelijoiltaan aina syys- ja kevätlukukaudella ja syyslukukauden 2023 aikana kerättyyn palautteeseen vastasi yli 160 opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja suorittanutta opiskelijaa.

Saatu palaute oli monin osin positiivista ja NPS-suosittelumittarin mukaan keskiarvo Oulun yliopiston avoimelle yliopistolle on 8,7. Suurin osa vastanneista siis suosittelisi opintoja ystävilleen ja tuttavilleen! Palautteissa ilmenneet kehittämistarpeet on otettu huomioon ja pyrimme kehittämään toimintaa niiden perusteella entistä opiskelijalähtöisemmäksi.

Kurssille tuleminen ja tiedottaminen toimi hyvin, opinnot oli helppo aloittaa.

Opiskelijapalautteen avaintekijät

 • Kärkisijaa annettujen palautteiden määrässä pitävät kasvatustieteellisten sekä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen opiskelijat.
 • Palautteiden mukaan avoimen yliopiston henkilökunta vastaa nopeasti ja ystävällisesti, apu ongelmatilanteissa on lähellä.
 • Laaja ja monipuolinen opetustarjonta
 • Laadukas opetus ja motivoivat ja asiantuntevat opettajat
 • Isossa osassa opintoja on ollut etämahdollisuus, mikä on tuonut tarvittavaa joustavuutta opintojen suorittamiseen ja mahdollistanut osallistumisen asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Opiskelu avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa opiskellaan monissa eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa. Kyselyn mukaan opiskelun tärkein motivaatiotekijä on oman osaamisen kehittäminen niin töitä, opiskeluita kuin vapaa-aikaakin varten. Lisäksi vastauksissa korostuu opetettavien aineiden kelpoisuuden hankkinen, sekä opiskelu yleissivistyksen ja/tai harrastuksen vuoksi. Vastausten perusteella keskiverto opiskelija Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa onkin 20-50 -vuotias nainen, joka suorittaa opintoja töiden ohella lisätäkseen omaa osaamistaan tai täydennyskouluttautuakseen.

Etäopinnot oli hyvin toteutettu, teemoja käsiteltiin laajasti ja olen pystynyt hyödyntämään osaamista suoraan työssäni.

Etäosallistumisen mahdollisuus ja verkko-opiskelu saivat osakseen paljon positiivista palautetta ja opiskelijoiden mukaan ne tuovat tarvittavaa joustoa opintoihin. Verkko-opiskelu mahdollistaa luentojen kuuntelemisen ja tehtävien tekemisen silloin, kun se itselle on mahdollista. Erityisesti avoimen yliopiston iso työssäkäyvien joukko hyötyi tästä ja se näkyi myös palautteessa:

Netissä onnistuvat opinnot omalla ajalla. Mahdollistavat työssäkäynnin ja omaan elämään sopivan aikatauluttamisen.

Toisaalta taas verkko-opiskelussa ryhmätöitä ei koettu kovin kehittäviksi ja palautetta tuli erityisesti siitä, että ryhmätöiden teko tuntemattomien kanssa verkon yli ei ollut sujuvaa. Lisäksi palautteenantajat toivoivat parempaa perehdetystä Oulun yliopiston erilaisiin järjestelmiin, kuten Moodleen ja Peppiin. Myös oppimateriaalien saatavuuteen verkossa oltiin vaihtelevan tyytyväisiä. Osa opiskelijoista kaipaili myös enemmän lähiopetusta. Suurin osa kuitenkin koki verkko-opinnot positiivisena ja toivoi, että myös tulevana lukuvuonna iso osa opinnoista on verkossa.

Näissä asioissa avoin yliopisto onnistui palautteen perusteella:

 • Opintojen joustavat verkkototeutukset
 • Maksuttomat opinnot
 • Opintoihin ilmoittautuminen ja opintojen aloittaminen
 • Opetuksen laatu ja mielenkiintoinen kurssivalikoima
 • Hyvin toimiva opintoneuvonta ja ystävällinen asiakaspalvelu
 • Nopea apu ongelmatilanteissa

Näiden asioiden kehittämiseen panostamme tulevaisuudessa:

 • Kurssimateriaalien saatavuus ja vaihtoehtoisten materiaalien tarjoaminen
 • Opiskelijoiden perehdytys Oulun yliopiston järjestelmiin
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen opiskelijoiden välillä

Annetulla palautteella on aidosti merkitystä!

Aiemmissa palautekyselyissä on noussut vahvasti esiin opiskelijoiden tarve saada enemmän neuvontaa ja ohjausta opintoihinsa ja opiskelutaitoihinsa liittyen. Lukuvuonna 2023-2024 avoin yliopisto onkin panostanut erityisesti neuvonta- ja ohjauspalveluihinsa, ja lukuvuoden aikana on järjestetty useita erilaisia opiskelutaitoja tukevia tapahtumia, kuten opiskelutaitowebinaareja ja teemaohjauksia. Myös uusi Opiskelutaidot haltuun-verkkokurssi saatiin avoimen yliopiston tarjontaan ja sitä voi suorittaa maksutta omaan tahtiin lukuvuoden aikana.

Neuvonta- ja ohjauspalveluista saatu palaute on ollut pääosin positiivista, mutta kehitettävääkin löytyy. Palautteen mukaan jatkossa tulisi panostaa erityisesti palveluiden tunnettuuden lisäämiseen avoimen yliopiston opiskelijoiden keskuudessa. Saatu palaute on arvokasta ja avoimen yliopiston opiskelijoille suunnattujen neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehitystyö jatkuukin edelleen.

Avoimen yliopiston tavoitteena on tarjota Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja, jotka vastaisivat opiskelijoiden tarpeisiin. Lisäksi Oulun yliopiston avoimen yliopiston tavoitteena on tarjota mahdollisimman sujuva avoimen yliopiston opiskelijan polku, jossa opiskelijalähtöisyys ja hyvä opiskelukokemus ovat keskiössä. Kehittämistyöhön liittyy olennaisesti opiskelijoilta saatu palaute, jonka avulla pyrimme vaikuttamaan opiskelijoiden opiskelutyytyväisyyteen.

Avoimen yliopiston asiakaspalvelu on nopeaa ja ystävällistä

Avoimen yliopiston palautekysely koskee avoimen yliopiston toimintaa, opintoja ja opiskelukäytäntöjä yleisesti. Palautteeseen pääsee vastaamaan jokainen avoimen yliopiston opintoja kyseisenä lukuvuonna suorittaneet opiskelijat. Lomake lähetetään opiskelijoille sähköpostitse student.oulu.fi -osoitteeseen. Avoimen yliopiston opinnoissa on lisäksi käytössä Pepin opintojaksopalaute.

Kiitämme saamastamme palautteesta ja toivomme myös tulevaisuudessa saavamme palautetta opiskelijoiltamme, jotta voimme palvella heitä jatkossa entistä paremmin.