Opetus- ja kasvatusalalle uutuuksia ja kestosuosikkeja

Tulossa esimerkiksi STEAM- ja pienten pedagogiikkaa, uusi LOPS, hybridihyppy yhdessä, lukutaitoja sekä dokumentoinnin ja johtamisen tukea. Laadukkaissa koulutuksissa tarjoamme tutkimustiedon lisäksi tukea ja vinkkejä arkeen.

Käynnistämme lukuvuoden 2021–2022 aikana useita opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnattuja Opetushallituksen rahoittamia täydennyskoulutuksia. Kohderyhminä ovat varhaiskasvatuksen, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetus- ja johtotehtävissä toimivat henkilöt.

Koulutukset toteutetaan ohjattuina valtakunnallisina verkkokoulutuksina, ja ne sisältävät videopuheenvuoroja, webinaareja, omaa työtä kehittäviä tehtäviä, vertaistyöskentelyä sekä jatkuvaa ohjausta. Kouluttajina toimii yliopiston asiantuntijoiden lisäksi alan ammattilaisia monipuolisesti.

Osa koulutussivuista julkaistaan lähiaikoina.

Poimintoja innostavista koulutuksistamme

Koko tarjonta löytyy hakukoneestamme.

STEAM:illa taitajaksi – Laatua laaja-alaiseen osaamiseen, 5 op (kevät 2022 ja syksy 2022)

Koulutuksessa perehdytään STEAM-pedagogiikan ja Maker-kulttuurin perusteisiin. 5 op laajuisessa koulutuksessa opitaan, kuinka tekniikkaa, matematiikkaa, luonnontieteitä ja taidetta voidaan hyödyntää opetussuunnitelman laaja-alaisten osaamisen taitojen oppimiseen.

Pienten pedagogiikka parrasvaloihin, 8 op (9/2021­–4/2022)

Koulutuksessa tuetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön alle 3-vuotiaiden pedagogiikan osaamisen kehittymistä sekä tarjotaan työkaluja pienten lasten kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemiseen varhaiskasvatuksen arjessa.

LOPS käyttöön! Webinaarisarja (9/2021–5/2022)

Lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä -21. Tarjoamme opetushenkilöstölle sekä rehtoreille tueksi 11 teemawebinaaria, joissa osallistujat saavat uusia ideoita ja menetelmiä sekä mahdollisuuden vertaisoppimiseen.

Hybridihyppy – vapaan sivistystyön etäopetuksen kehittäminen, 6 op (20212022)

Koulutus vahvistaa vapaan sivistystyön opettajien taitoja sähköisten välineiden ja sovellusten opetuskäytössä ja antaa malleja, miten opetusta voi toteuttaa joustavasti tvt:n avulla hybridisti, reaaliaikaisesti tai verkossa. Lisäksi opettajia rohkaistaan kokeilemaan uusia työtapoja ja verkostoitumaan keskenään.

Johtajaksi ja johtajana kehittyminen – hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä (20212022)

Hanke sisältää neljä viiden opintopisteen koulutusta johtajiksi aikoville, tuoreille sekä kokeneemmille varhaiskasvatus- ja oppilaitosjohtajille:

  • Minustako reksi? – Rehtorin työhön valmentava koulutus (11/2021–5/2022)
  • Matkalla johtajaksi – Perehdytys päiväkodin johtajan työhön (2–6/2022)
  • Valmentava johtaja (10/2021–4/2022)
  • Hyvinvoinnin johtaminen (4/2022–12/2022)
Lapsen kielitaidon kehittymisen tukeminen varhennetussa kieltenopetuksessa, 4 op (kaksi toteutusta 2022)

Koulutuksessa kehitetään vieraan kielen opettamista ja oppimista, opettajien aineenhallintaa ja pedagogisia käytänteitä alakoulussa, erityisesti vuosiluokilla 12. Opetussuunnitelman sisällöt ovat keskeinen osa koulutusta, jonka avulla edistetään myönteisen asenteen kehittymistä kielen opiskelun alkuvaiheessa. Opettajat osaavat koulutuksen jälkeen järjestää oppilaille virikkeellisiä ja motivoivia oppimistilanteita.

Kannustaen kirjaamisesta käytäntöön

Koulutusten tarkoituksena on vahvistaa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetushenkilöstön osaamista pedagogisessa dokumentointiprosessissa. Koulutuksissa syvennetään pedagogisten asiakirjojen tuntemusta ja ymmärrystä sekä perehdytään lapsilähtöiseen kirjoittamiseen. Hyvin laaditut pedagogiset asiakirjat vahvistavat lapsen ja oppilaan tuen jatkumoa erityisesti nivelvaiheissa. Tarjolla on 5 op:n laajuisia valtakunnallisia verkkokoulutuksia pedagogisten asiakirjojen laatimisesta varhaiskasvatuksessa (syksy 2021 ja syksy 2022), esiopetuksessa (kevät 2022) ja perusopetuksessa (syksy 2021).

Lähellä tai langoilla – Digi opetuksen apuna, 6 op (kolme toteutusta vuosina 2021–2022)

Koulutuksessa tutustutaan tieto -ja viestintäteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin opetuksessa ja kokeillaan opetukseen soveltuvia digivälineitä. Koulutus tarjoaa oppilaslähtöisiä ja aktivoivia työkaluja ja malleja sekä lähi- että etäopetukseen. Koulutus koostuu kuudesta webinaarista ja soveltavista tehtävistä.

Tietonikkariksi – informaatiolukutaidon osaamista opettajille, 5 op

Kaikkien oppiaineiden opetuksessa tarvitaan ymmärtävää lukutaitoa, kriittistä arviointikykyä ja tiedon kanssa työskentelyä. Verkkokoulutuksen tavoitteena on parantaa opettajien osaamista informaatiolukutaidon opettamisessa ja antaa välineitä tiedon kanssa työskentelyyn. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon -täydennyskoulutus opettajille, 10 op (syksy 2021–kevät 2022)

Verkkokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien ammattitaitoa luku- ja kirjoitustaitojen opetuksen osalta. Koulutus koostuu jaksoista, jotka sisältävät verkkovideoluentoja, vuorovaikutteista ja ohjattua verkkotyöskentelyä sekä osallistujien työhön sidottuja soveltavia tehtäviä. Osallistujia ohjataan verkossa koko koulutuksen ajan.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus
Satu Soila
satu.soila@oulu.fi
p. 029 448 7360

Viimeksi päivitetty: 27.5.2021