Historia, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Academic Year 2022-2023 , ayA113801

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Tieteenä ja oppiaineena historialle on ominaista analyyttisyys, monipuolisuus ja laajuus. Yhdentyvässä maailmassa historia on perustana maailman tuntemukselle ja tämän päivän ongelmien ja muutosten ymmärtämiselle niin globaalilla kuin paikallisella tasolla. Oppiaineen kaiken toiminnan lähtökohta on korkeatasoinen tutkimus, jonka painoalat perustuvat henkilökunnan ja muiden tutkijoiden omiin erikoistumisaloihin. Opintojen alkuvaiheesta lähtien opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua valitsemastaan painoalasta vastaavan tutkijan/tutkijaryhmien ohjaukseen. Yleisesti ottaen tutkimus kohdistuu yhtäältä pohjoiseen historiaan sen eri yhteyksissä ja toisaalta kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen globaalina ilmiönä antiikista nykypäivään. Tämän kautta syntyy myös ymmärrys paikallisten ja globaalien ilmiöiden välisestä jatkuvasta vuorovaikutussuhteesta. Historian opiskelussa on tärkeää päästä sisälle yleiseen historialliseen ajatteluun, oppia historiatieteen tapa ja menetelmät löytää, kriittisesti seuloa ja jäsentää historiallisia lähteitä, tuottaa niistä uutta tietoa ja laatia johdonmukaisia historiatieteellisiä esityksiä. Sen vuoksi on keskeistä oppia asettamaan perusteltuja kysymyksiä, hakemaan niihin vastauksia, kytkemään asioita yhteyksiinsä syiden ja seurausten avulla ja näkemään olennaisen ja epäolennaisen ero. Kaikki tämä on oppimisen ja hyvien opintosuoritusten edellytys. Sen vuoksi metodiopinnot ja -harjoitukset, seminaarit sekä opinnäytteet ovat opiskelun ydintä. Tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen lisäksi oppiaine tarjoaa opiskelijalle myös hyvät edellytykset kehittää omia työelämävalmiuksiaan ja sanoittamaan omaa ammatillista osaamistaan.

Historian perusopinnot, 25 op:

ay700123P Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan, 5 op

ay700124P Uusin aika, 5 op

ay700125P Aatteiden ja oppien historia, 5 op

ay700126P Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op

ay700127P Johdatus tutkimusmenetelmiin, 5 op

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

1138 Historia

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Viimeksi päivitetty: 4.11.2022