Filosofia, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Academic Year 2023-2024 , ayA111801

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Study module

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Filosofia on eräs ensimmäisistä tieteistä. Tieteellinen ajattelu alkoi filosofiana ja siksi sitä sanotaan joskus ’tieteiden äidiksi’. Nykyajan filosofia tutkii siitä aikanaan irtaantuneiden tieteiden yhteisiä menetelmällisiä ongelmia sekä niihin palautumattomia metafyysisiä kysymyksiä, inhimillisen tiedon luonnetta ja rajoja, kieltä, argumentaatiota ja logiikkaa sekä moraalin ja politiikan perustana olevia arvo- ja eettisiä kysymyksiä. Keskeisiä tutkimusaloja ovat metafysiikka ja ontologia, tietoteoria ja tieteenfilosofia, luonnon- ja ympäristön filosofia, arvofilosofia, etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Filosofian historia tarjoaa kokoavan näkökulman näiden alojen kehitykseen – filosofiset ongelmat ovat osin ajattomia ja siksi filosofian historialla on tärkeä merkitys myös systemaattiselle filosofiselle ajattelulle. Filosofia pohtii laajasti myös tieteiden peruslähtökohtia koskevia metafyysisiä ja tietoteoreettisia kysymyksiä. Filosofia on siksi hyödyllinen sivuaine myös erityistieteiden tutkijoille. Filosofinen arvojen, etiikan ja politiikan tutkimus puolestaan edistää yhteiskunnallista keskustelua ja tarjoaa myös aineksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Oulussa filosofisen tutkimuksen painoaloja ovat tieteenfilosofia ja -historia, pragmatismi ja historian ja historiografian filosofia.

Filosofia on todettu hyödylliseksi etenkin tutkijankoulutuksen kannalta. Sen opiskeleminen erityisesti tutkielmien teon tukena on kaikilla tasoilla suositeltavaa. Filosofian voi vapaasti valita sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opintoihin. Viime aikoina filosofian kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti, kun siitä on tullut lukion pakollinen aine. Se soveltuu hyvin sivuaineeksi eri alojen opettajiksi opiskeleville.

Filosofia, perusopinnot 25 op

AY700634P Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
AY700628P Arvot, etiikka ja politiikka nykyajan maailmassa 5 op
AY700633P 1900-luvun filosofian suuntauksia 5 op
AY700635P Tiedon ongelma ja tietämisen tavat 5 op
AY700638P Klassinen teos ja sen tulkinta 5 op

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

1118 Filosofia

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

Kuusamo
Oulu
Pyhäjärvi
Raahe
Ylivieska

Viimeksi päivitetty: 13.9.2023