Filosofia, aineopinnot (AVOIN YO)

35 op, Lukuvuosi 2023-2024 , ayA111802

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Filosofia on eräs ensimmäisistä tieteistä. Tieteellinen ajattelu alkoi filosofiana ja siksi sitä sanotaan joskus ’tieteiden äidiksi’. Nykyajan filosofia tutkii siitä aikanaan irtaantuneiden tieteiden yhteisiä menetelmällisiä ongelmia sekä niihin palautumattomia metafyysisiä kysymyksiä, inhimillisen tiedon luonnetta ja rajoja, kieltä, argumentaatiota ja logiikkaa sekä moraalin ja politiikan perustana olevia arvo- ja eettisiä kysymyksiä. Keskeisiä tutkimusaloja ovat metafysiikka ja ontologia, tietoteoria ja tieteenfilosofia, luonnon- ja ympäristön filosofia, arvofilosofia, etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Filosofian historia tarjoaa kokoavan näkökulman näiden alojen kehitykseen – filosofiset ongelmat ovat osin ajattomia ja siksi filosofian historialla on tärkeä merkitys myös systemaattiselle filosofiselle ajattelulle. Filosofia pohtii laajasti myös tieteiden peruslähtökohtia koskevia metafyysisiä ja tietoteoreettisia kysymyksiä. Filosofia on siksi hyödyllinen sivuaine myös erityistieteiden tutkijoille. Filosofinen arvojen, etiikan ja politiikan tutkimus puolestaan edistää yhteiskunnallista keskustelua ja tarjoaa myös aineksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Oulussa filosofisen tutkimuksen painoaloja ovat tieteenfilosofia ja -historia, pragmatismi ja historian ja historiografian filosofia.

Filosofia on todettu hyödylliseksi etenkin tutkijankoulutuksen kannalta. Sen opiskeleminen erityisesti tutkielmien teon tukena on kaikilla tasoilla suositeltavaa. Filosofian voi vapaasti valita sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opintoihin. Viime aikoina filosofian kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti, kun siitä on tullut lukion pakollinen aine. Se soveltuu hyvin sivuaineeksi eri alojen opettajiksi opiskeleville.

Filosofia, aineopinnot 35 op

Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op - AY700630A
Filosofian erikoisalat 5 op - AY700626A
Filosofian tutkimusseminaari 5 op - AY700637A
Historianfilosofia 5 op - AY700631A
Kielifilosofia 5 op - AY700632A
Syventävä perehtyminen filosofian historiaan 5 op - AY700629A
Tieteenfilosofia 5 op - AY700636A

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2023-2024

Oppiaine

1118 Filosofia

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Filosofia, perusopinnot 25 op.

Viimeksi päivitetty: 5.9.2023