Prosessiakatemia

Hankkeessa luodaan yritysten ja eri koulutusasteiden välille tiiviiseen ja systemaattiseen yhteistyöhön perustuva toimintamalli, joka tuottaa monimuotoista kaivannais-, jatkojalostus- ja biotuoteteollisuuteen liittyvää prosessialan koulutusta ”yhden luukun” periaatteella. Toimintamallin avulla tunnistetaan yritysten nykyiset ja tulevat oppimistarpeet, taataan koulutustarjonnan osuvuus ja laatu sekä vastataan jatkuvan oppimisen kasvavaan tarpeeseen prosessiteollisuuden alalla.
Kallio

Prosessiakatemia

Projektin kesto

1.8.2020 - 31.7.2022

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - ESR

Hankkeen päätoteuttaja

Kainuun ammattiopisto

Yhteyshenkilö

Laura Pihtsalmi
050 475 9053
laura.pihtsalmi​@​oulu.fi

Hankkeen kuvaus

Prosessiakatemia on Kainuun ammattiopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa toteuttama ESR-yhteishanke ajalla 1.8.2020 – 31.7.2022.

Avainasemassa yritysten ja koulutustoimijoiden välisessä yhteistyössä on hankkeessa luotava asiakkuusvastuuhenkilöverkosto, joka helpottaa yritysten osaamistarpeiden tunnistamista, koulutuksen toteuttamista yli koulutusasterajojen sekä vähentää yrityksissä sopivan koulutustarjonnan etsimiseen käytettäviä resursseja.

Prosessiakatemia-hankkeen ohjausryhmään osallistuvat Terrafame Oy, Sotkamo Silver ja Elementis Minerals B.V. Branch Sotkamon tehdas.

Hankkeessa on mukana Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus, sekä prosessitekniikan asiantuntijat Teknillisestä tiedekunnasta.

Hankkeen tavoite

Tavoitteena on Prosessiakatemia –toimintamallin suunnittelu, rakentaminen ja pilotointi. Prosessiakatemia vastaa yhteistyön ja yhteistoiminnan avulla kattavasti ja ketterästi Kainuun alueen prosessiteollisuuden yritysten muuttuviin osaamistarpeisiin. Toiminta tapahtuu yrityslähtöisesti ja tiiviissä opetustoimijoiden ja yritysten yhteistyössä.

Prosessiakatemia on toimintamalli, jossa eri kouluasteet Kainuussa (Kainuun ammattiopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu) yhteistyössä Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen ja Teknillisen tiedekunnan kanssa vastaavat keskinäisen sekä yritysyhteistyön kautta luoduilla keinoilla prosessiteollisuuden osaamistarpeisiin.

Hankkeella halutaan lisätä ja jatkokehittää yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja pyrkiä toiminnan/opetuksen kehittämiseen yli maakunta- ja koulutusasterajojen. Prosessiakatemian tavoitteena on myös sujuvoittaa opiskelupolkuja eri koulutusasteilta toiselle.

Hankkeessa toteutetaan neljä erillistä toimenpidettä:

  1. Prosessialan yritysten osaamistarpeiden kartoittaminen ja tunnistaminen
  2. Prosessiakatemiamallin kehittäminen
  3. Koulutuspilottien suunnittelu ja toteutus
  4. Hankkeen tiedottaminen ja Prosessiakatemian brändin rakentaminen

Hankkeen koulutus

Prosessiakatemian koulutustarjonta kootaan yhteiselle koulutustarjottimelle, jota päivitetään ja kehitetään yritysten tarpeiden mukaisesti. Koulutusten sisällöissä sekä toteuttamistavoissa huomioidaan myös koulutuksiin liittyvät ajankäyttömahdollisuudet sekä ajasta ja paikasta riippumaton opintojen suoritusmahdollisuus. Lisäksi hankkeessa kehitetään prosessialan opettajien substanssi- ja pedagogista osaamista vastaamaan yritysten tarpeisiin.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen päätoteuttaja:

Kainuun ammattiopisto

Projektipäällikkö Mia Piirainen, mia.piirainen@kao.fi

Osatoteuttajat:

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö Hannu Tikkanen, hannu.tikkanen@kamk.fi

Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus

Yhteyshenkilö Laura Pihtsalmi, laura.pihtsalmi@oulu.fi

Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta

Yhteyshenkilö Saara Luhtaanmäki, saara.luhtaanmaki@oulu.fi