Jatkuvan oppimisen yritys- ja työelämälähtöiset koulutukset pohjoisessa Suomessa

Hankkeessa toteutetaan Oulun yliopistossa lyhytkestoisia koulutuksia, joilla uudistetaan työ- ja elinkeinoelämää, vastataan yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin.

Jatkuvan oppimisen yritys- ja työelämälähtöiset koulutukset pohjoisessa Suomessa

Hankkeen kesto

01.01.2021 - 31.3.2023

Budjetti

730 000 €

Hankkeen päärahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen päätoteuttaja

Oulun yliopisto

Yhteyshenkilö

Emmi Alakärppä
Koulutussuunnittelija
p. 029 448 7424
emmi.alakarppa@oulu.fi

Hankkeen taustaa

Oulun ja koko Pohjois-Pohjanmaan alueen työmarkkinatilanne on haastava. Työvoiman ja työelämän kohtaanto-ongelmaa esiintyy usealla eri toimialalla. Työttömät työnhakijat tarvitsevat yhä useammin osaamisen kehittämisen palveluita edistääkseen työllistymistään. Yritysten työvoimatarpeet ovat nopeita ja koulutuspalveluilta odotetaan joustavuutta. Yrityslähtöisille rekrytointi- ja täydentäville koulutuksille on kysyntää.

Tällä hetkellä ohjauspalvelut ovat pirstaloituneet; tietoa ei hyödynnetä riittävästi, osittain tehdään päällekkäistä työtä ja osittain palvelut eivät kohtaa asiakkaita tai erilaisia palveluita ei tunnisteta tai löydetä. Toimijoita on paljon. Haasteena on tiedonkulku, erilaiset toimintatavat ja palvelumallit, ohjauspalveluiden oikea-aikainen kohdentuminen sekä kyky tunnistaa työelämän tarpeita.

Tavoitteet

  1. Koulutuksilla tuetaan työllisyysasteen nostamista.
  2. Koulutuksilla vastataan erityisesti työvoimapula-alojen osaamistarpeisiin, työ- ja elinkeinoelämän uudistus- ja muutostarpeisiin ja/tai maahanmuuttajien osaamis- ja koulutustarpeisiin. Lisäksi alueellisten kasvu- ja rakennemuutosalojen erityispiirteet otetaan huomioon.
  3. Koulutuksilla ja ohjauksella tuetaan työvoiman osaamistason nostamista, työvoiman liikkuvuutta sekä työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien siirtymistä työelämään.
  4. Hankkeella tuetaan työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteita ja toimintamallien kehittämistä.
  5. Vastaaminen yritysten osaamistarpeisiin
  6. Työttömien aktivointi
  7. Työelämässä olevien osaamistason parantaminen
  8. Työllisyyden ekosysteemin tavoitteet, jotka perustuvat kumppanuussopimukseen

Toteutustapa

Hankkeessa koordinoidaan Oulun yliopiston yhteisiä toimenpiteitä ja koulutuksia. Hanke sisältää joustavia yritys- ja työelämälähtöisiä täydentäviä koulutuksia.

Hankkeessa toteutettavat koulutukset

Oulun yliopisto toteuttaa hankkeessa seuraavat työllisyyttä lisäävät lyhytkestoiset koulutukset:

Yhteistyökumppanit

Hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Business Oulu, Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Oulun kauppakamari, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja strategisena kumppanina Oulun innovaatioallianssi.

Yhteistyökumppanit osallistuvat, arvioivat ja kehittävät kumppanuusmallin mukaisen osaamisekosysteemin ja hankkeen toimenpiteitä sekä tuloksellisuutta. Yhteistyökumppanit osallistuvat verkostojen kokoamisiin, yhteisiin tapahtumiin, kohderyhmien aktivointiin, viestintään ja markkinointiin.